Advokát Filičko Posts

Chcete si zjednodušiť obchodovanie so štátom?

Zápisom vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie získate:
a) status kvalifikovaného dodávateľa,
b) splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku a
c) počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní!