Ochrana spotrebiteľov

Naša advokátska kancelária, JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát, sa osobitne venuje oblasti práva na ochranu spotrebiteľa a pomáha dodávateľom nastaviť podmienky poskytovania tovarov a služieb tak, aby bola zachovaná náležitá ochrana spotrebiteľov a dodávateľom tak nevznikali náklady a sankcie spojené s porušením spotrebiteľských práv.

Zároveň poskytujeme spotrebiteľom pomoc pri uplatňovaní ich práv voči dodávateľom, a to najmä

  • pri hájení záujmov finančného spotrebiteľa (vo vzťahoch s nebankovými subjektmi),
  • pri uplatňovaní práv spojených s nákupom tovarov a služieb,
  • alebo pri uplatňovaní iných spotrebiteľských práv;

V tejto oblasti :

  • pripravujeme návrhy zmlúv uzatváraných so spotrebiteľmi (vrátane všeobecných obchodných podmienok),
  • nastavujeme proces vybavovania reklamácií,
  • zastupujeme klientov pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov a v súdnom konaní a
  • poskytujeme ďalšie právne poradenstvo;

Našou prioritou je umožniť dodávateľom poskytovať spotrebiteľom tovary a služby v súlade s prísnou úpravou právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov a zároveň klientom poradiť a odporučiť najrýchlejšie, najefektívnejšie a najlacnejšie možnosti riešenia prípadov porušenia spotrebiteľských práv.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie týkajúce sa našich právnych služieb nás môžete kontaktovať osobne, emailom alebo telefonicky:

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
Kováčska 28, 040 01 Košice                                                      
IČO: 52 253 791

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail:  filicko@advokatfilicko.sk
tel.: +421 902 732 268
č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

Archív