Register partnerov verejného sektora

Prijímate finančné prostriedky z verejných zdrojov?

Mali by ste sa zapísať do registra partnerov verejného sektora!

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový právny predpis, a to zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon zavádza nový inštitút tzv. partnera verejného sektora, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky alebo majetok od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora nad zákonom stanovú výšku (100.000,- EUR ročne pri jednorazovom plnení alebo 250.000,- EUR ročne pri opakovanom plnení).

V zmysle uvedeného predpisu musí byť každý partner verejného sektora a jeho konečný užívateľ výhod registrovaný v osobitnom registri partnerov verejného sektora.

Návrh na registráciu partnera verejného sektora do registra je oprávnená podať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť podľa zákona advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca.

V prípade, ak sa osoba do tohto registra nezapíše dôjde k uloženiu prísnych sankcií, z ktorých možno poukázať najmä na:
a) zrušenie už uzavretých zmlúv,
b) uloženie povinnosti vrátiť finančné prostriedky nadobudnuté od subjektu verejnej správy,
c) uloženie pokuty vo výške od 10.000,- EUR až do 1.000.000,- EUR a
d) zákaz vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

Naša advokátska kancelária vykonáva zápisy do predmetného registra a poskytuje služby oprávnenej osoby na vysoko profesionálnej úrovni, v čo možno najkratšom čase a za bezkonkurenčné ceny.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie týkajúce sa predmetného zákona, alebo našich právnych služieb nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára:

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
Kováčska 28, 040 01 Košice                                                      
IČO: 52 253 791

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail:  filicko@advokatfilicko.sk
tel.: +421 902 732 268
č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

Archív