Služby

Naša advokátska kancelária, JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát, poskytuje právne služby v nasledovných právnych oblastiach:

OBČIANSKE PRÁVO

 • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní a exekučnom konaní,
 • prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci pri uplatňovaní nárokov z občianskoprávnych vzťahov,
 • zakladanie občianskych združení, nadácii, záujmových združení právnických osôb a pod.,
 • ochrana osobnosti, zastupovanie vo veciach náhrady škody.

OBCHODNÉ PRÁVO

 • zakladanie obchodných spoločností,
 • zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena predmetov podnikania, prevod obchodného podielu a iné.),
 • zlučovanie, rozdelenie, splynutie obchodných spoločností,
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv podľa požiadaviek klienta,
 • vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov,
 • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz.

TRESTNÉ PRÁVO

 • obhajoba obvinených v trestnom konaní,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

PRACOVNÉ PRÁVO

 • poskytovanie komplexných právnych služieb vo veci pracovnoprávnych vzťahov (neplatné skončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy a odstupného a iné),
 • vypracovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd,
 • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz v oblasti pracovného práva a to tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov.

ÚSTAVNÉ PRÁVO

 • vypracovanie ústavných sťažností,
 • ochrana základných práv a slobôd,
 • zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • poskytovanie právnych služieb vo veci autorských práv a  práv príbuzných autorskému právu,
 • poskytovanie právnych služieb vo veci práv z patentov, vynálezov, dizajnov, ochranných známok, obchodných mien, obchodných tajomstiev, technických postupov, know-how.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie týkajúce sa našich právnych služieb nás môžete kontaktovať osobne, emailom alebo telefonicky:

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
Kováčska 28, 040 01 Košice                                                      
IČO: 52 253 791

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail:  filicko@advokatfilicko.sk
tel.: +421 902 732 268
č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022