Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Ste zapísaný v obchodnom (prípadne inom obdobnom) registri?

Do 31.12.2019 máte povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod do tohto registra!

Dňa 1. novembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z. z., v zmysle ktorého musia všetky právnické osoby (okrem subjektov verejnej správy a  emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) zapísať do registra, v ktorom sú evidované svojich konečných užívateľov výhod.

Túto povinnosť si dotknuté spoločnosti musia splniť najneskôr do 31.12.2019. 

Za porušenie povinnosti:
a) zapísať konečného užívateľa výhod do príslušného registra v lehote stanovenej zákonom,
b) za nesprávne alebo neúplné určenie konečného užívateľa výhod, ako i za to, že
c) spoločnosť v tejto súvislosti nevedie príslušnú dokumentáciu
hrozí spoločnosti uloženie pokuty až do výšky 3.310,- EUR.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka profesionálny a rýchly zápis konečných užívateľov výhod. 

Zápis konečných užívateľov výhod realizovaný našou advokátskou kanceláriou Vám zabezpečí splnenie všetkých zákonných povinností, ktoré Vám v tejto súvislosti ukladajú príslušné právne predpisy.

Súčasťou zápisu realizovaného našou advokátskou kanceláriou nie je len vykonanie samotného zápisu tak, ako tomu je pri mnohých subjektoch poskytujúcich túto službu, ale tento zahŕňa všetok právny servis spočívajúci najmä v:
a) určení osôb, ktoré majú vo vzťahu k Vašej spoločnosti postavenie konečného užívateľa výhod,
b) vypracovaní príslušnej dokumentácie, ktorá má byť spoločnosťou archivovaná a
c) zapísaní konečného užívateľa výhod do príslušného registra.

Naša advokátska kancelária vykonáva zápisy konečných užívateľov výhod na vysoko profesionálnej úrovni, v čo možno najkratšom čase a za bezkonkurenčné ceny.

Zápis konečných užívateľov výhod pre Vás realizujeme v cene 77,- EUR bez DPH.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie týkajúce sa zápisu konečných užívateľov výhod do príslušného registra, alebo našich právnych služieb nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára:

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
Kováčska 28, 040 01 Košice                                                      
IČO: 52 253 791

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail:  filicko@advokatfilicko.sk
tel.: +421 902 732 268
č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022